کدام بازی مورد استقبال شما قرار گرفت

کدام استدیو بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت